Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Angličtina na PC 1.-3.roč Rozvoj slovnej zásoby prostredníctvom počítačov.
  Badminton5.-9.roč. Nácvik a zdokonaľovanie rerných činností a hra
  Biologicko-enviromentálny krúžok Posilňovanie envir. cítenia formou hravých aktivít
  Cádroviny Mapovanie diania, aktivít v škole, tvorivé úlohy, rozvoj čitateľskej gramotnosti
  Cvičenia z matematiky Príprava na monitor a prijímacie pohovory
  Cvičenia zo SJL Príprava na testovanie a príjimacie pohovory
  Florbal 5.-9.roč. Nácvik a zdokonaľovanie herných činností vo florbale, hra
  Fotografický krúžok 3.6.roč Zoznámanie sa s fotografiou, základy fotografovania
  Francúzsky jazyk 1.ročník Základy FRJ - 1.ročník
  Francúzsky jazyk 2.ročník Zdokonaľovanie cudzieho jazyka
  Francúzsky jazyk 3.ročník Zdokonaľovanie
  Futbal 2.-3.roč. Rozvoj pohybových schopností
  Chemický 2.st Chémia formou pokusov - zaujímavé a jednoduché pokusy z chémie
  Konverzácia ANJ 2.-4.roč Rozvoj komunikačných schopností
  Nemecký jazyk 1.ročník Základy NEJ - 1.ročník
  Nemecký jazyk 2.ročník Zdokonaľovanie
  Nemecký jazyk 3.ročník Zdokonaľovanie
  Paličkovanie 3.-9.roč. Zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
  Pečieme a varíme s láskou Základy stolovania, príprava jedál a nápojov
  Pohybové hry 1.-3.roč. Osvojenie si základných pohybových návykov a zručností
  Skauting Skautské aktivity
  Šikovné ručíčky Jednoduché tvorenie z rôznych materiálov
  Šikovné ruky 1.-2.roč. Jednoduché tvorenie z rôznych materiálov
  Šinter liga4.-6.roč. Loptové hry so zameraním na basketbal a všeobecný športový rozvoj
  Školský klub detí - skupina 1
  Školský klub detí - skupina 2
  Školský klub detí - skupina 3
  Školský klub detí - skupina 4
  Školský klub detí - skupina 5
  Školský klub detí - skupina 6
  Školský klub detí - skupina 7
  Tvorivé dielne 1.-4.ročník Rozvoj motorických zručností a tvorivostí detí 1. - 2. ročníka

  © aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.08.2018