Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Angličtina na PC 1.-3.roč Rozvoj slovnej zásoby prostredníctvom počítačov.
  Bedminton Zdokonaľovanie techniky hry - 2. stupeň
  Cádroviny Mapovanie diania, aktivít v škole, tvorivé úlohy, rozvoj čitateľskej gramotnosti
  Cvičenia z matematiky Príprava na monitor a prijímacie pohovory
  Enviromentálny krúžok Poukazovanie na formy ochrany prírody a env. cítenia.
  Florbal 5.-9.roč. Nácvik a zdokonaľovanie herných činností vo florbale, hra
  Florbal,futbal,basketbal Rozvíjať pohybové zručnosti vo florbale, 1. st., 2.st.
  Fotografia Zoznámanie sa s fotografiou, základy fotografovania
  Francúzsky jazyk Základy FRJ - 1.ročník
  Futbal 1.-2.roč. Rozvoj pohybových schopností
  Futbal 3.-4.roč. Rozvoj pohybových schopností
  Chemický 2.st Chémia formou pokusov - zaujímavé a jednoduché pokusy z chémie
  Konverzácia ANJ 1.st Rozvoj komunikačných schopností
  Konverzácia z ANJ Rozvoj komunikačných zručnosti v anglickom jazyku- 1. ročník
  Konverzácia z ANJ Rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku - 2. - 4. ročník
  Learn and Watch-ANJ Rozvoj komunikačných schopností na základe sledovaného filmu.
  Moderné tance Nácvik tanečných zostáv
  Moderný tanec Rozvoj pohyb.zručnosti, schopnosti a vnímanie rytmu.
  Nemecký jazyk Základy NEJ - 1.ročník
  Paličkovanie 3.-9.roč. Zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
  Paličkovanie a ručné práce Zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov 3. - 9. ročník
  Pečieme a varíme s láskou Príprava jedál - 1. stupeň
  Pečieme a varíme s láskou Základy stolovania, príprava jedál a nápojov
  Pohybové hry pohybové hry za spolupráce trénerov z FTVŠ
  Pohybové hry 1.-2.roč. Pohybové a loptové hry
  Pohybové hry 3.-4.roč. Pohybové a loptové hry
  Recitačný krúžok Prednes poézie a prózy
  Ručné práce Háčkovanie, štrikovanie, vyšívanie a niektoré nové techniky
  Šikovné ruky 1.-2.roč. Jednoduché tvorenie z rôznych materiálov
  Školský klub detí
  Školský klub detí - skupina 1
  Školský klub detí - skupina 2
  Školský klub detí - skupina 3
  Školský klub detí - skupina 4
  Školský klub detí - skupina 5
  Školský klub detí - skupina 6
  Školský klub detí - skupina 7
  Taliansky jazyk
  Tvorivé dielne Rozvoj motorických zručností a tvorivostí detí 1. - 2. ročníka
  Výtvarný krúžok Oboznámovanie sa a zdokonaľovanie vo výtvarných technikách

  © aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017