Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie
  Školský poriadok Plán práce Záverečná správa Školský vzdelávací program

  Základné informácie

  Školský vzdelávací program

  ISCED 0 

  Revín: 

  skol_vzdel_prog_revin.pdf

  Cádrova:


  skol_vzdel_prog_cadrova.pdf

   


  Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2 podľa dobiehajúceho ŠVP (3., 4., 7., 8. a 9. ročník):

  Skolsky_vzdelavaci_program_2011_2012.pdf

  Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2 podľa inovovaného ŠVP (1., 2., 5. a 6. ročník):

  Skolsky_vzdelavaci_program_inovovany_2015_2016(1).pdf

   

  Učebné osnovy podľa ročníkov

  1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník
  4. Ročník 5. Ročník 6. Ročník
  7. Ročník 8. Ročník 9. Ročník

   

  1. Ročník

  Anglický jazyk

  Etická výchova

  Hudobná výchova

  Matematika

  Náboženská výchova

  Prvouka

  Slovenský jazyk a literatúra

  Telesná a športová výchova

  Výtvarná výchova

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  2. Ročník

  Etická výchova

  Francúzsky jazyk

  Hudobná výchova

  Matematika

  Náboženská výchova

  Nemecký jazyk

  Prvouka

  Slovenský jazyk a literatúra

  Telesná a športová výchova

  Výtvarná výchova

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  3. Ročník

  Etická výchova

  Hudobná výchova

  Informatická výchova

  Matematika

  Prírodoveda

  Slovenský jazyk a literatúra

  Telesná a športová výchova

  Vlastiveda

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  4. Ročník

  Etická výchova

  Hudobná výchova

  Pracovné vyučovanie

  Slovenský jazyk a literatúra

  Vlastiveda

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  5. Ročník

  Anglický jazyk

  Biológia

  Dejepis

  Etická výchova

  Francúzsky jazyk

  Geografia

  Hudobná výchova

  Informatika

  Matematika

  Náboženská výchova

  Nemecký jazyk

  Slovenský jazyk a literatúra

  Technika

  Telesná a športová výchova

  Výtvarná výchova

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  6. Ročník

  Anglický jazyk

  Biológia

  Dejepis

  Etická výchova

  Francúzsky jazyk

  Fyzika

  Geografia

  Hudobná výchova

  Informatika

  Matematika

  Náboženská výchova

  Nemecký jazyk

  Občianska náuka

  Slovenský jazyk a literatúra

  Technika

  Telesná a športová výchova

  Výtvarná výchova

   

  Návrat na Ročníky

   

   

  7. Ročník

  Návrat na Ročníky

   

  8. Ročník

  -

  Návrat na Ročníky

   

  9. Ročník

  -

  Návrat na Ročníky