Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  MATERSKÁ ŠKOLA

  Podávanie žiadostí do MŠ Na Revíne a MŠ Cádrova

                      

  Deti  sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

  Žiadosti na školský rok 2018/2019 sa vydávajú a zároveň prijímajú od 9.4. do 20.4.2018  v materských školách.

  Zákonný zástupca dieťaťa vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a predloží ju v MŠ Na Revíne  a v MŠ Cádrova spolu s potvrdením  o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

  (žiadosť_do_MS.doc)

   

  Zákonný zástupca dieťaťa vypíše na žiadosti materskú školu, do ktorej chce zapísať svoje dieťa ( MŠ Na Revíne  alebo MŠ Cádrova)

  K        Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ

   deti s odloženou školskou dochádzkou,

  • 5-6 roč deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obvode MŠ
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Nové Mesto
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ Na Revíne, MŠ Cádrova a ZŠ Cádrova
  • prijímajú sa deti po dovŕšení tretieho roku života

  p     podľa kapacitných možností

   

  1. Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ:
  • samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.
  • vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára,
  • nepomočovať sa, nepoužívať plienky
  • musí mať osvojené hygienické návyky

   

   

   

   

  Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského  bude rodičovi oznámené najneskôr do 30. mája príslušného kalendárneho roka.

   

  V prípade nejasností sa rodičia môžu informovať osobne i telefonicky

   v MŠ Na Revíne  02/54772548

    v MŠ Cádrova  202 755 96