Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  MATERSKÁ ŠKOLA

  Zápis do MŠ Na Revíne a MŠ Cádrova

                      

  Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

  Žiadosti na školský rok 2015/2016 sa vydávajú a zároveň prijímajú od 10.4.- 26.4.2017  v oboch materských školách.

  Zákonný zástupca dieťaťa vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a predloží zástupkyniam pre MŠ spolu s potvrdením  o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

   

  Zákonný zástupca dieťaťa vypíše na žiadosti materskú školu, do ktorej chce zapísať svoje dieťa ( MŠ Na Revíne  alebo MŠ Cádrova)

   

  1. Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

   

  • deti s odloženou školskou dochádzkou,
  • 5-6 roč deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku

             plniť povinnú školskú dochádzku

  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obvode MŠ
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Nové Mesto
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ Na Revíne, MŠ Cádrova

  a ZŠ Cádrova

  • prijímajú sa deti po dovŕšení tretieho roku života

   

  1. Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ:
  • samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.
  • vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.
  • nepomočovať sa, nepoužívať plienky
  • musí mať osvojené hygienické návyky

   

  ziadost_do_ms.doc

   

  Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka oznámi riaditeľka  školy rodičovi najneskôr do 30. mája príslušného kalendárneho roka.