Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Jedáleň

  Dôležité informácie pre rodičov.

  Úhrada stravy

  Vážení rodičia,

  v prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni si Vás dovoľujeme oboznámiť s podmienkami stravovania.

   

  Cena obeda:

  • pre 1. stupeň  1,01 € 
  • pre 2. stupeň  1,09 €
  • pre MŠ           1,34 € ( desiata 0,32€ , obed 0,76€ , olovrant 0,26€ )

  Mesačná platba za obedy na trvalý príkaz:

  • pre 1. stupeň  22 €
  • pre 2. stupeň  23 € 
  • pre MŠ           27 €
  • dospelí           22 €

  Stravu môžete uhrádzať trvalým príkazom alebo šekom prípadne cez internet banking.

  Šeky za stravné budú vydané na začiatku mesiaca do tried.

  Platbu treba realizovať vždy do pätnásteho dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na

  číslo účtu: 8423718010/5600

  číslo účtu v tvare IBAN: SK 28 5600 0000 0084 2371 8010

  Príkaz zadajte mesačne k pätnástemu dňu v mesiaci (záloha na nasledujúci mesiac) od 15.8. do 15.5.

  Pri platbe cez internet banking a trvalým príkazom v správe pre prijímateľa účtu žiadame uviesť priezviskomeno a triedu žiaka ( nie meno rodiča),z dôvodu identifikácie platby, variabilný symbol (mesiac a rok 0916), konštantný symbol (0308).

  Za mesiac jún sa vyúčtovanie vykoná až po skončení školského roka v mesiaci júl. Pokiaľ dieťa ostáva v našej škole aj na budúci školský rok preplatok tak ostáva na nasledujúci školský rok = na mesiac september. Ak dieťa končí školskú dochádzku v našej škole, preplatok mu je vrátený na účet po požiadaní zákonného zástupcu písomnou žiadosťou, kde je udané číslo účtu na ktorý je preplatok vrátený.

  Odhlasovanie stravy cez internet.

  Odhlasovanie stravy je možné na stránke www.eskoly.sk.

  Odhlasovanie stravy cez internet je umožnené len stravníkom základnej školy.

  Zadaním mena a hesla sa dostanete do elektronického systému odhlasovania stravy. V záložke jedáleň sa otvorí jedálny lístok na daný týždeň. Odstránením fajočky v daný deň je strava odhlásená. Odhlásiť stravu je možné do 8.00 hod. v príslušný deň alebo telefonicky na čísle 02/ 20275597. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Žiakom prvých ročníkov budú vygenerované a odovzdané heslá na prihlásenie do elektronického systému v mesiaci september.

  Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2016/17, z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI. Odhlásenie zo stravy je možné písomnou žiadosťou na adresu školy, alebo mailovou poštou na jedalen@zscadrova.sk

   

  Úhrada za režijné náklady

  Poplatok za režijné náklady je vo výške 4 € za mesiac.

  Poplatok za režijné náklady je potrebné uhradiť v mesiaci september za obdobie

  september -december  /16 €/ a v januári za obdobie  január – jún /24 €/

  Šeky za režijné náklady budú vydané v septembri a januári

   

  číslo účtu:  8423718002/5600

  číslo účtu v tvare IBAN: SK 50 5600 0000 00842371 8002

   

  V prípade ďalších otázok je mžné kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Silviu Tomanovičovú, a to emailom: jedalen@zscadrova.sk alebo telefonicky +421 2 20275597.