Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Výchovné poradenstvo

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Lucia Račková

  Konzultačné hodiny: po dohovore 

  Kontakt: rackova@zscadrova.sk

  Zameranie činnosti VP:

  Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou  o deti, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách.

  Dôležité informácie:

  Informácie o stredných školách možno nájsť na stránke - www.svs.edu.sk 

   

  Dôležité dátumy a harmonogram prijímania žiakov na SŠ a gymnáziá v školskom roku 2018/2019

  - aktuálne termíny:

   

  21. 11. 2018 - CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

   

  Do 1.2.2019 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.

   

  Do 20.2.2019 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

   

  3.4.2019 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

   

  16.4.2018 - náhradný termín pre testovanie žiakov 9. ročníka

   

  15.3. - 30.4.2019 - talentové skúšky na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

   

  Do 31.3.2019 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory.

   

  Do 10.4.2019 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.)

   

  13.5.2019 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

   

  16.5.2019 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

   

  18.6.2019 - 2. kolo prijímacích skúšok

   

   Postup pri prijímaní na SŠ: 

   

  • Zákonný zástupca  uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.
  • Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
  • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza. Termíny podania prihlášok sú uvedené v harmonograme prijímania žiakov na SŠ.
  • Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá uchádzačovi príslušná základná škola.
  • Výchovný poradca sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
  •  Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy - prospech:
   -kľúčové budú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. triedy a polročné vysvedčenie z 9. triedy,                                                                                         

  -priemer známok na gymnázium do 2,0,

  -priemer známok na strednú školu s maturitou do 2,75,

  -do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety,

  -žiaci s horším prospechom budú môcť študovať len na stredných odborných školách bez maturity.