Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Valéria Marková

  Konzultačné hodiny: utorok od 14:00, príp. po dohovore 

  Kontakt: Vychovnyporadca@zscadrova.sk

  Zameranie činnosti VP:

  Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou  o deti, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách.

   

  Dôležité informácie:

  Informácie o stredných školách možno nájsť na stránke - www.svs.edu.sk 

   

  Dôležité dátumy a harmonogram prijímania žiakov na SŠ a gymnáziá v školskom roku 2016/2017 - aktuálne termíny:

  23.11.2016 - Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

  Do 1.2.2017 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu. 

  Do 20.2.2017 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  Do 28.2.2017 - riaditelia ZŠ odošlú prihlášky žiakov na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  Do 31.1.2017 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory.

  25.3. - 15.4.2017 - talentové skúšky na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  5.4.2017 - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

  20.4.2017 - náhradný termín

  Do 10.4.2017 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.)

  Do 20.4.2017 - riaditelia ZŠ odošlú prihlášky žiakov na SŠ, vrátane osemročných gymnázií.

  9.5.2017 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

  11.5.2017 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

  20.6.2017 - 2. kolo 1. prijímacích skúšok

   

  Postup pri prijímaní na SŠ:

  • Zákonný zástupca  uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.
  • Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
  • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza. Termíny podania prihlášok sú uvedené v harmonograme prijímania žiakov na SŠ.
  • Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá uchádzačovi príslušná základná škola.
  • Výchovný poradca sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
  •  Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy - prospech:
   -kľúčové budú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. triedy a polročné vysvedčenie z 9. triedy,                                                                                         

   -priemer známok na gymnázium do 2,0,

   -priemer známok na strednú školu s maturitou do 2,75,

   -do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety,

   -žiaci s horším prospechom budú môcť študovať len na stredných odborných školách bez maturity.

    

  • Prijímacie pohovory:

   -aj napriek stanoveným kritériám prospechu budú stredné školy organizovať prijímacie pohovory na maturitné odbory v dvoch termínoch,

   -dobrý prospech ešte nebude znamenať prijatie na školu,
   -stredné školy budú môcť prijať deviataka aj bez prijímacieho konania - v celoslovenskom Testovaní 9 však bude musieť v každom z predmetov dosiahnuť úspešnosť minimálne 90 %,

   -školy budú môcť sprísňovať podmienky na prijatie, ale môžu zohľadňovať napríklad aj zdravotné znevýhodnenie či výsledky z predmetových olympiád.