Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava

Prihlásenie

  Výchovné poradenstvo

  Výchovné poradenstvo

  Výchovný poradca: Mgr. Lucia Labošová

  Konzultačné hodiny: po dohovore 

  Kontakt: labosova@zscadrova.sk

  Zameranie činnosti VP:

  Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou  o deti, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách.

  Dôležité informácie:

  Informácie o stredných školách možno nájsť na stránke - www.svs.edu.sk 

   Dôležité dátumy a harmonogram prijímania žiakov na SŠ a gymnáziá v školskom roku 2017/2018

  Harmonogram - aktuálne termíny

  Dôležité dátumy a harmonogram prijímania žiakov na SŠ a gymnáziá v školskom roku 2017/2018 - aktuálne termíny:

  Do 1.2.2018 riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu. 

  Do 20.2.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  Do 28.2.2018 riaditelia ZŠ odošlú prihlášky žiakov na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  21.3.2018 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV ZŠ
  25.3. - 15.4.2018 - talentové skúšky 
  na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, vrátane bilingválnych gymnázií.

  Do 31.3.2018 riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory.

  5.4.2018 - náhradný termínDo 10.4.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu.)

  Do 20.4.2018 - riaditelia ZŠ odošlú prihlášky žiakov na SŠ, vrátane osemročných gymnázií.

  14.5.2018 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

  17.5.2018 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií.

  19.6.2018 - 2. kolo prijímacích skúšok

   

   Postup pri prijímaní na SŠ: 

  • Zákonný zástupca  uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.
  • Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
  • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza. Termíny podania prihlášok sú uvedené v harmonograme prijímania žiakov na SŠ.
  • Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá uchádzačovi príslušná základná škola.
  • Výchovný poradca sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
  •  Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy - prospech:
   -kľúčové budú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. triedy a polročné vysvedčenie z 9. triedy,                                                                                         

  -priemer známok na gymnázium do 2,0,

  -priemer známok na strednú školu s maturitou do 2,75,

  -do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety,

  -žiaci s horším prospechom budú môcť študovať len na stredných odborných školách bez maturity.